Yren White Witch, CZ

 

17. 7. 2020

SIB

SIB ny 22 / black golden marbled